Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất

  • Phạm Trung Hiếu Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, số 1 đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Dương Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, số 1 đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: dầm hộp thành mỏng, phương pháp RITZ, lực tới hạn, lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, vật liệu cơ tính biến thiên

Tóm tắt

Bài báo này áp dụng phương pháp Ritz để phân tích ổn định dầm hộp thành mỏng vật liệu phân lớp chức năng dùng lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất. Ba loại quy luật phân bố vật liệu được khảo sát. Phương trình chủ đạo được thiết lập từ nguyên lý Lagrange. Các hàm xấp xỉ dạng mũ kết hợp với đa thức dùng để mô tả trường chuyển vị. Các ví dụ số được thực hiện để đánh giá độ chính xác và sự hiệu quả của phương pháp. Kết quả được so sánh với nghiên cứu trước và đánh giá sự ảnh hưởng của sự phân bố vật liệu, tỷ số chiều dài và chiều cao đến lực ổn định dầm FGM.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học