Nghiên cứu xây dựng mẫu và kiểm soát chất lượng mẫu trong quá trình nén đẳng hướng bằng phương pháp phần tử rời rạc

  • Nguyễn Trung Kiên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Quỳnh Thư Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Cầu Vồng, 130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
  • Võ Thành Trung Khoa Cầu Đường, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 566 Núi Thành, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Tân Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: phương pháp phần tử rời rạc, DEM, vật liệu rời rạc, chuẩn bị mẫu, nén đẳng hướng, hướng liên kết

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu về quy trình chuẩn bị mẫu cho các bài toán mô phỏng ứng xử của vật liệu rời rạc trong không gian hai chiều bằng phương pháp phần tử rời rạc (DEM). Một quy trình bốn bước được đề xuất cho phép tạo mẫu vật liệu theo cấp phối cho trước hoặc ngẫu nhiên sử dụng phương pháp DEM. Sau đó, bài báo đã tiến hành nghiên cứu sự biến đổi của mẫu vật liệu trong quá trình nén đẳng hướng. Các tham số ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu ở trạng thái nén đẳng hướng đã được phân tích. Các tham số ảnh hưởng chủ yếu chia thành ba nhóm bao gồm các tham số tĩnh (lực tương tác), các tham số động (chuyển động của các hạt) và tham số đặc trưng cho tương tác giữa các hạt trong mẫu vật liệu. Thông qua phân tích ảnh hưởng của các tham số bằng thống kê, bài báo đã đề xuất số lượng hạt cần thiết để thí nghiệm nén đẳng hướng nhằm đảm bảo chất lượng khi mô phỏng bằng DEM trong không gian hai chiều.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học