ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG SÓNG KHU VỰC BỜ BIỂN VIỆT NAM THEO SỐ LIỆU SÓNG DÀI KỲ CỦA NOAA

  • Nguyễn Thanh Hoàn Khoa Xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Thị Hải Lý Khoa Xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Minh Dũng Khoa Xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về phân bố năng lượng sóng dọc bờ biển Việt Nam căn cứ theo cơ sở dữ liệu sóng mới nhất trích rút từ mô hình sóng toàn cầu WaveWatch III của Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ NOAA. Số liệu trích rút theo chuỗi thời gian timeseries với bước thời gian mỗi 3 giờ trong thời gian 35 năm từ năm 1979 đến năm 2014 bao gồm các thông số gió và sóng (tốc độ và chu kỳ gió, chiều cao và chu kỳ sóng theo hướng). Dựa trên cơ sở dữ liệu về sóng, nhóm tác giả tính toán, lập bình đồ, biểu đồ, bảng thống kê các giá trị trung bình và maximum phân bố chiều cao sóng, năng lượng sóng, timeseries dòng năng lượng sóng và hoa sóng theo từng tháng, từng mùa và cho toàn năm. Từ đó đánh giá được chi tiết về tiềm năng năng lượng sóng tại 6 vùng biển điển hình thuộc bờ biển Việt Nam từ Móng Cái đến Hà Tiên.

Từ khóa: Năng lượng sóng; dòng năng lượng sóng; sóng vùng biển Đông; thông lượng năng lượng sóng; tiềm năng năng lượng sóng.

Nhận ngày 6/6/2016, chỉnh sửa ngày 13/7/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học