Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi

  • Lương Ngọc Dũng Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Duy Quỳnh Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Đình Trọng Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Văn Dũng UBND xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Trần Xuân Dự Văn phòng Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Hoàng Thị An UBND xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Lưu Văn Điệp UBND phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Bùi Đình Ngọc Công ty CP phát triển công nghệ trắc địa Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Từ khóa: quan trắc ô nhiễm không khí, dữ liệu viễn thám, khai thác vật liệu xây dựng, Sentinel-5P TROPOMI, Google Earth Engine

Tóm tắt

Nguồn dữ liệu sản phẩm viễn thám vệ tinh Sentinel-5P TROPOMI được lưu trữ và chia sẻ bằng công nghệ điện toán đám mây đã mang lại một giải pháp mới trong việc theo dõi chất lượng không khí. Đặc biệt ở các khu vực công trường khai thác vật liệu xây dựng, nơi không có các trạm quan trắc mặt đất liên tục, giải pháp này có thể hỗ trợ hiệu quả việc theo dõi biến động và phân bố các loại khí thải trong môi trường. Trong bài báo này, giới thiệu ứng dụng công nghệ Google Earth Engine (GEE) để trích xuất các dữ liệu quan trắc nồng độ khí thải CO, NO2, SO2 khu vực các mỏ khai thác đất đắp thuộc xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu là các bản đồ phân bố khí thải cho phép đánh giá mức độ phát tán theo không gian trong suốt quá trình hoạt động của công trường khai thác. Biểu đồ theo dõi nồng độ các loại khí thải CO, NO2, SO2 cho thấy mức độ ô nhiễm môi trường trong khu vực đảm bảo chỉ tiêu chất lượng không khí. Kết quả này phù hợp với đánh giá quan trắc của các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã thực hiện.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học