SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP XFEM/LEVEL-SET ĐỂ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG CỐT LIỆU TỚI HỆ SỐ DẪN NHIỆT HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU KHÔNG ĐỒNG NHẤT

  • Trần Anh Bình Khoa Công nghệ Thông tin. Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Bài báo trình bày một phương pháp tính trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng XFEM kết hợp với phương pháp level-set để mô phỏng cấu trúc vi mô của vật liệu nhiều thành phần. Dạng hàm level-set được đề xuất để mô tả bề mặt của một số hình dạng cốt liệu. Hệ số dẫn nhiệt hiệu quả của vật liệu chứa lỗ rỗng hoặc cốt liệu được tính toán bằng phương pháp XFEM. Việc khảo sát sự ảnh hưởng của hình dạng, kích thước cốt liệu được thực hiện một cách đơn giản thông qua việc thay đổi các thông số hình học của hàm level-set.

Từ khóa: XFEM/level-set; ảnh hưởng của hình dạng cốt liệu; ảnh hưởng của kích thước cốt liệu; hệ số dẫn nhiệt hiệu quả.

Nhận ngày 18/5/2016, chỉnh sửa ngày 28/7/2016, chấp nhận đăng 26/12/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học