Quay trở lại bài viết chi tiết SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP XFEM/LEVEL-SET ĐỂ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG CỐT LIỆU TỚI HỆ SỐ DẪN NHIỆT HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU KHÔNG ĐỒNG NHẤT Tải về Tải tệp PDF