Ảnh hưởng của điều kiện pH đến quá trình phân hủy kỵ khí hai pha chất thải rắn hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học

  • Phạm Văn Định Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ViệtNam
  • Trần Hoài Lê Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: chất thải rắn hữu cơ, mê-tan, phân hủy kỵ khí, phân pha, thủy phân

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng điều kiện pH của chất nền đến quá trình phân hủy hai pha của chất thải rắn hữu cơ (CTRHC). Hệ thống phân hủy kỵ khí hai pha gồm một bể thủy phân (HR) và một bể mê-tan (MR). CTRHC thu thập từ nguồn chất thải rắn sinh hoạt được thủy phân trong bể HR ở các điều kiện pH khác nhau trong khoảng 4,5 đến 6,0. Sau đó, thành phần dịch thủy phân được tách khỏi chất nền và bơm vào bể mê-tan. Các bể phản ứng được duy trì ở nhiệt độ ấm (36-37oC). Kết quả thu nhận ở bể HR cho thấy pH trong khoảng 4,5 – 6,5 không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thủy phân. Chỉ 72-74% cơ chất chuyển hóa thành các thành phần trong dịch thủy phân với 62-63% cơ chất ở dạng hòa tan. Ngược lại, pH là yếu tố ảnh hưởng rõ rang đến quá trình sản suất khí sinh học. Ở điều kiện cơ chất có pH 6,5, sản lượng và chất lượng khí ổn định lần lượt là 426 Nml/g-VS với 71,6% CH4. Các giá trị này cao hơn 8% và 8.5% so với kết quả thu nhận được ở điều kiện cơ chất pH 4,5.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học