Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam

  • Nguyễn Cao Lãnh Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: khu công nghiệp, business park, mô hình khu công nghiệp, quy hoạch khu công nghiệp, quản lý phát triển khu công nghiệp

Tóm tắt

Sau hơn 30 năm phát triển (từ năm 1991), mô hình khu công nghiệp (KCN) đã đạt được những thành tựu hết
sức nổi bật về kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, dưới góc độ quy hoạch, trong mối tương quan giữa phát
triển sản xuất và các nhu cầu phát triển thiết yếu của con người (như ở, nghỉ ngơi), còn nhiều vấn đề nảy sinh
về mô hình phát triển này nhưng chưa được phân tích, đánh giá và luận giải. Nghiên cứu này thu thập số liệu
của các KCN đã và đang được quy hoạch, xây dựng tại Việt Nam, phân tích và đánh giá chúng trong mối tương quan so sánh với sự phát triển có tính quy luật của các thế hệ Business Park trên thế giới qua các tiêu chí về quy mô, chức năng, sử dụng đất, giải pháp quy hoạch, sự liên kết, . . . Từ đó xác định mức độ, giai đoạn của phát triển của KCN tại Việt Nam và các vấn đề của mô hình này trong sự phát triển chung của đô thị và nông thôn. Đây là các cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu tiếp sau về việc đề xuất mô hình KCN cho Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới hiện nay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học