Nghiên cứu xác định hệ số tập trung ứng suất cho kết cấu công trình phong điện dạng một trụ đỡ bằng mô hình số

  • Đỗ Thành Long Khoa Xây dựng Công trình biển và dầu khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: hệ số tập trung ứng suất, tua-bin gió, kết cấu một trụ đỡ, mô hình số, nút liên kết, thiết kế mỏi

Tóm tắt

Trong bài toán thiết kế mỏi, hệ số tập trung ứng suất (SCFs) thường được xác định bằng các công thức thực nghiệm với độ chính xác không ổn định và phụ thuộc vào các tham số về hình dạng kết cấu cũng như điều kiện tải trọng. Hiện nay, ngoài các công thức thực nghiệm thì một phương pháp khác có độ tin cậy và được áp dụng cho rất nhiều lĩnh vực là phương pháp mô hình số. Bài báo trình bày một nghiên cứu sử dụng mô hình số kết hợp với các công thức thực nghiệm được chỉ dẫn trong tiêu chuẩn DNV RP-C203 và DNV OS-J101 để xác định hệ số SCFs cho kết cấu phong điện dạng một trụ đỡ. Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng một kỹ thuật xử lý lưới chia phù hợp trên mô hình sẽ đánh giá được vùng tập trung ứng suất cũng như đem lại độ tin cậy cho giá trị SCFs.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học