Nghiên cứu đánh giá mô hình vật liệu xốp XPS trong LS-DYNA thông qua dữ liệu thực nghiệm

  • Nguyễn Công Nghị Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Công trình, Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân Sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Anh Tuấn Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Công trình, Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân Sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Quang Trung Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Công trình, Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân Sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: mô hình vật liệu, xốp, mô phỏng, thí nghiệm, lỗ rỗng mở, lỗ rỗng đóng kín

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu ứng xử của vật liệu xốp XPS khi chịu nén đơn trục bằng thí nghiệm trên máy nén và thí nghiệm mô phỏng bằng phần mềm LS-DYNA. Tính đa dạng của vật liệu xốp dẫn đến sự khó khăn lựa chọn mô hình vật liệu phù hợp khi tính toán mô phỏng các bài toán kỹ thuật có sử dụng vật liệu này. Nghiên cứu đánh giá sự phù hợp của một số mô hình vật liệu có sẵn trong LS-DYNA cho việc áp dụng mô phỏng của các loại vật liệu xốp khác nhau. Trong bài báo tiến hành mô phỏng mẫu nén bằng phần mền LS-DYNA và so sánh với kết quả thí nghiệm trong phòng để đánh giá sự phù hợp của mô hình đáp ứng ứng xử thực tế của vật liệu xốp XPS.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-05-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học