Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu đánh giá mô hình vật liệu xốp XPS trong LS-DYNA thông qua dữ liệu thực nghiệm Tải về Tải tệp PDF