Phân tích dao động riêng dầm sandwich FGM xốp với điều kiện biên khác nhau bằng phương pháp Ritz

  • Hương Quý Trường Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đặng Xuân Hùng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Minh Tú Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: dầm sandwich, vật liệu FGM, vật liệu FGM xốp, phân tích dao động riêng, phương pháp Ritz

Tóm tắt

Bài báo phân tích dao động riêng của dầm sandwich có lớp bề mặt là vật liệu FGM và lớp lõi là vật liệu FGM xốp với các điều kiện biên khác nhau. Sử dụng nguyên lý cực tiểu năng lượng toàn phần, hệ phương trình chuyển động được thiết lập cho các mô hình dầm khác nhau trên cơ sở trường chuyển vị dưới dạng tổng quát. Tần số dao động riêng của dầm được xác định theo tiếp cận nghiệm bán giải tích bằng phương pháp Ritz. Kết quả phân tích được kiểm chứng với các tài liệu uy tín cho thấy độ tin cậy của mô hình và chương trình tính đã thiết lập. Ảnh hưởng của các tham số hình học, vật liệu và điều kiện biên đến tần số dao động riêng được đánh giá qua các khảo sát số.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học