Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích dao động riêng dầm sandwich FGM xốp với điều kiện biên khác nhau bằng phương pháp Ritz Tải về Tải tệp PDF