Mô phỏng dầm thép chữ I có nhiều điểm cố kết bị phá hoại do mất ổn định tổng thể

  • Vy Sơn Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Hùng Cường Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Linh Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: dầm thép, ổn định tổng thể, điểm cố kết, phương pháp phần tử hữu hạn

Tóm tắt

Dầm thép chữ I có nhiều điểm cố kết (điểm giằng) được áp dụng trong nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp sử dụng kết cấu thép. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu về khả năng chống mất ổn định tổng thể của dầm thép có các điểm cố kết đặt đồng thời tại bản cánh chịu nén và bản cánh kéo được công bố. Do vậy, nghiên cứu này trình bày phương pháp xây dựng mô hình phần tử hữu hạn phi tuyến của dầm thép chữ I có một hay nhiều điểm cố kết chịu mất ổn định tổng thể. Độ tin cậy của mô hình được kiểm chứng bằng kết quả thí nghiệm trong một số tài liệu tham khảo. Sau đó, mô hình này được sử dụng để khảo sát khả năng chống mất ổn định tổng thể của một tiết diện dầm thép có chiều dài, số lượng và vị trí điểm cố kết, và dạng tải trọng thay đổi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)