Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng tro bay khi chịu nén lệch tâm phẳng

  • Vongchith Sykhampha Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trường Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: thực nghiệm, cột, bê tông cốt thép, lệch tâm phẳng, tro bay

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu một chương trình nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép (BTCT) sử dụng tro bay thay thế một phần xi măng làm chất kết dính khi chịu nén lệch tâm phẳng. Các thí nghiệm trên mẫu vật liệu bê tông có cường độ mẫu trụ trung bình 30 MPa được tiến hành để xác định hàm lượng tro bay thay thế xi măng hợp lý là 20% theo khối lượng. Bê tông tro bay này được áp dụng cho ba cặp mẫu cột có tiết diện chữ nhật 150×200 (mm), cao 1600 mm, đặt cốt thép dọc 4Φ14 có cường độ chảy 362,6 MPa. Trong thí nghiệm, các mẫu cột được nén với các độ lệch tâm ban đầu trong mặt phẳng là 0, 40 và 80 mm cho tới khi bị phá hoại. Số liệu thực nghiệm về biến dạng và khả năng chịu lực của các mẫu cột được so sánh với kết quả tính toán theo TCVN 5574:2018. Kết quả cho thấy hệ số uốn dọc tính toán theo TCVN 5574:2018 nằm trong khoảng sai số ±5,2% so với kết quả thí nghiệm. Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp biến dạng phi tuyến của TCVN 5574:2018, khả năng chịu lực của cột được dự báo thiên về thiếu an toàn với khoảng dung sai +11,9%. Từ đó, việc cải tiến các mô hình biến dạng hai đoạn thẳng hoặc ba đoạn thẳng đối với bê tông tro bay được kiến nghị trong phần cuối của bài báo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học