Phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình ở Việt Nam

  • Nguyễn Bình Hà Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Duy Hòa Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Quý Tuấn Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 đường Phùng Hưng, thành phố Huế, Việt Nam
  • Lê Bá Danh Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Tuyển Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Bảo Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo này trình bày quá trình phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình ở Việt Nam. Một cuộc điều tra khảo sát trên phạm vi toàn quốc, bao gồm các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ, Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã được thực hiện. Các kết quả khảo sát này sẽ được sử dụng để phân tích, đánh giá xu hướng ứng dụng, qua đó đề xuất giải pháp triển khai việc ứng dụng vật liệu UHPC cho công trình cầu quy mô nhỏ và trung bình ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng đã được sử dụng cho quá trình thiết kế bảng câu hỏi và thu thập dữ liệu. Các dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý và phân tích dựa trên phương pháp thống kê mô tả.

Từ khóa: 

bê tông chất lượng siêu cao; cầu quy mô nhỏ và trung bình; xu hướng ứng dụng bê tông UHPC.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-07-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học