Ảnh hưởng của nano carbon và tro bay đến co ngót và khả năng kháng nứt của bê tông chất lượng siêu cao

  • Văn Viết Thiên Ân Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Đăng Hải Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng tro bay và nano carbon đến các tính chất cơ lý cũng như co ngót và khả năng kháng nứt theo phương pháp vòng hạn chế (Ring-Test) của bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng hàm lượng tro bay thay thế xi măng thì tính công tác và co ngót của UHPC sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, cường độ nén ở tuổi 28 ngày và khả năng kháng nứt của UHPC đạt được cao nhất ở 20% tro bay thay thế xi măng theo thể tích. Khi sử dụng nano carbon thì cường độ nén ở 28 ngày tuổi và khả năng kháng nứt của UHPC tăng lên.

Từ khóa:

bê tông chất lượng siêu cao; tro bay; nano carbon; co ngót; kháng nứt.bê tông chất lượng siêu cao; tro bay; nano carbon; co ngót; kháng nứt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2019
Chuyên mục
Bài báo khoa học