Xác định hệ số hiệu chỉnh cắt trong dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

  • Trần Bình Định Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Lợi Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Chu Thanh Bình Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, một phương pháp tiếp cận để xác định hệ số hiệu chỉnh cắt cho dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) được trình bày. Hệ số này xuất hiện trong biểu thức của lực cắt trong dầm. Dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất và nguyên lý năng lượng tương đương, các biểu thức của hệ số hiệu chỉnh cắt cho ba loại dầm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (dầm loại P-FGM, S-FGM, E-FGM) được thiết lập. Ở đây, mô-đun đàn hồi của dầm FGM được giả thiết thay đổi theo các hàm phân bố của các đại lượng của tỷ lệ thể tích các vật liệu thành phần. Mục tiêu của bài báo này là trình bày một phương pháp đơn giản để xác định biểu thức của hệ số hiệu chỉnh cắt cho dầm FGM, dựa trên lý thuyết dầm biến dạng cắt bậc nhất, bài toán một chiều. Trong mục kết quả số, một số ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tỷ số mô-đun đàn hồi, và hệ số Poisson đến hệ số hiệu chỉnh cắt cũng được khảo sát. Cuối cùng, vài kết luận về hệ số hiệu chỉnh cắt cho thấy có sai số đáng kể so với giá trị 5/6.

Từ khóa: lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất; dầm P-FGM; dầm S-FGM; dầm E-FGM; hệ số hiệu chỉnh cắt.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-11-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học