Phân tích tĩnh tấm composite có lớp áp điện theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao Reddy bằng phương pháp giải tích

  • Trần Minh Tú Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Hữu Quốc Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Văn Thẩm Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo thiết lập lời giải giải tích phân tích tĩnh tấm composite lớp cấu hình phản xứng vuông góc có gắn lớp kích thích áp điện, chịu tác dụng đồng thời của tải cơ học và điện trường. Lý thuyết tấm biến dạng cắt bậc cao của Reddy được sử dụng để khảo sát ứng xử uốn của tấm composite áp điện. Điện thế áp đặt được giả thiết biến đổi tuyến tính theo chiều dày của lớp áp điện. Kết quả được so sánh với lý thuyết bậc cao 12 ẩn chuyển vị và với lời giải chính xác và cho thấy sự tương đồng với kết quả của các tác giả khác đã công bố.

Từ khoá: tấm composite lớp; áp điện; phân tích tĩnh; lý thuyết tấm Reddy; phương pháp giải tích.

Lịch sử bài viết: Nhận ngày 12/1/2018, Sửa xong 9/5/2018, Chấp nhận đăng 30/5/2018.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

Lee, C. K. (1990). Theory of laminated piezoelectric plates for the design of distributed sensors/actuators. Part I: Governing equations and reciprocal relationships. The Journal of the Acoustical Society of America, 87(3):1144-1158. http://dx.doi.org/10.1121/1.398788

Wang, B. T., Rogers, C. A. (1991). Laminate plate theory for spatially distributed induced strain actuators. Journal of Composite Materials, 25(4): 433-452. http://dx.doi.org/10.1177/002199839102500405

Jonnalagadda, K. D., Blandford, G. E., Tauchert, T. R. (1994). Piezothermoelastic composite plate analysis using first-order shear deformation theory. Computers & Structures, 51(1):79-89. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7949(94)90038-8

Mitchell, J. A., Reddy, J. N. (1995). A refined hybrid plate theory for composite laminates with piezoelectric laminae. International Journal of Solids and Structures, 32(16):2345-2367. http://dx.doi.org/10.1016/0020-7683(94)00229-p

Shiyekar, S. M., Kant, T. (2011). Higher order shear deformation effects on analysis of laminates with piezoelectric fibre reinforced composite actuators. Composite Structures, 93(12):3252-3261. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2011.05.016

Mallik, N., Ray, M. C. (2004). Exact solutions for the analysis of piezoelectric fiber reinforced composites as distributed actuators for smart composite plates. International Journal of Mechanics and Materials in Design, 1(4):347-364. http://dx.doi.org/10.1007/s10999-005-0516-9

Thinh, T. I., Ngoc, L. K. (2008). Static and dynamic analysis of laminated composite plates with integrated piezoelectrics. Vietnam Journal of Mechanics, 30(1):55-66. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/30/1/5611

Ngoc, L. K., Thinh, T. I. (2009). Optimum problem of piezoelectric laminated composite plate using genetic algorithm. Vietnam Journal of Mechanics, 31(2):87-96. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/31/2/5486

Lê, K. N. (2010). Tính toán tĩnh và dao động của kết cấu tấm composite áp điện. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Reddy, J. N. (2004). Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis. CRC Press.

Xuất bản
31-05-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học