Trường Đại học Xây dựng tham gia giải pháp cải thiện môi trường, khắc phục sự cố tại công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS)

  • Nguyễn Việt Anh Bộ môn cấp nước, Viện KH&KT Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-05-2017
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ