Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu diện tích đất sử dụng chôn lấp chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam

  • Nguyễn Thị Kim Thái

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, một lượng đáng kể các loại chất thải trong đó có cả chất thải nguy hại cũng ngày càng gia tăng trong khi đó các loại hình công nghệ xử lý rác thải hiện vẫn chủ yếu là chôn lấp. Một trong những nhược điểm cơ bản của phương pháp chôn lấp là chiếm dụng nhiều diện tích trong khi quỹ đất đô thị ngày càng hạn hẹp. Bài báo trình bày một phần của kết quả hai nghiên cứu điển hình do tác giả chủ trì thực hiện từ 2007 – 2009 về xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý chất thải rắn phù hợp nhằm tiết kiệm quỹ đất đang ngày càng khan hiếm ở các đô thị nước ta.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học