Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động chôn lấp và xử lý bùn thải trên địa bàn Hà Nội

  • Nguyễn Thị Kim Thái
  • Đinh Lê Hoàng
  • Vũ Việt Hà

Tóm tắt

Đề tài đã tập trung vào khảo sát đánh giá mức độ tác động tới chất lượng môi trường và sức khoẻ cộng đồng từ hoạt động của các bãi chôn lấp và xử lý cả chất thải rắn và phân bùn. Kết quả khảo sát cho thấy  hoạt động đổ thải và xử lý phân bùn hiện chưa được quan tâm đúng mức. Phân bùn không được xử lý riêng biệt mà đổ thải chung với rác thải hoặc sử dụng tuỳ tiện làm nguồn phân bón cho cây trồng không qua xử lý hiện là  nguy cơ có rủi ro cao tới sức khoẻ của những người trực tiếp tiếp xúc với loại chất thải này. Trên cơ sở đánh giá, một số đề xuất cải thiện hoạt động quản lý phân bùn đã được nhóm nghiên cứu thể hiện trong bài báo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học