Ảnh hưởng của khối lượng đơn vị tới phân bố nồng độ bụi trong môi trường không khí theo mô hình Gauss

  • Nguyễn Huy Tiến
  • Trần Ngọc Chấn

Tóm tắt

Khối lượng đơn vị () của bụi lớn hơn so với các chất khí rất nhiều lần, yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới sự phân bố nồng độ bụi trong không khí và tạo nên sự khác biệt so với phân bố nồng độ của chất khí. Về ảnh hưởng của vận tốc rơi của bụi (vr) tới sự phân bố nồng độ, chúng tôi đã đề cập đến trong báo cáo tại Hội thảo khoa học Quốc gia về “Môi trường – Sức khoẻ, Hiệu quả năng lượng trong xây dựng, Biến đổi khí hậu” tổ chức tại Hà Nội tháng 1 năm 2008. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng đơn vị của bụi tới sự phân bố nồng độ trong không khí, đồng thời đề xuất công thức mới để  xác định  phân bố nồng độ chất ô nhiễm bụi trong môi trường không khí theo mô hình Gauss.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học