Ứng dụng phương pháp nitrit hóa và ôxy hóa kỵ khí nitơ amôn nhằm xử lý triệt để nước thải chăn nuôi lợn

  • Lê Công Nhất Phương
  • Lều Thọ Bách

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ nitrit hóa và ôxi hóa kỵ khí nitơ amôn (Anammox) trong xử lý nước thải chăn nuôi lợn có nồng độ  niơ amôn cao. Hệ xử lý gồm 2 cột nitrit hoá dung tích 60 L và 1 cột Anammox dung tích 180 L. Quá trình nitrit hóa được thực hiện bởi các vi khuẩn Nitrosomonas được phân lập từ bùn hoạt tính và quá trình Anammox được thực hiện bởi các vi khuẩn Anammox đã được làm giàu trên vật liệu phibro xi măng. Với nồng độ nitơ amôn đầu vào trong nước thải dao động từ 256- 424 mg-N/L, lưu lượng nước thải 0,4 m3/ngđ, tương ứng với tải lượng trung bình là 0,35 KgN-NH4/m3.ngđ, mô hình đạt hiệu quả xử lý nitơ amôn tại từng công đoạn nitrit hóa 53,0 ± 6,9%,  anammox 89,4 ± 8,6% và cả quá trình là 95,3 ± 3,5%. Quá trình nitrit hóa quyết định khả năng xử lý ammonium của quá trình Anammox

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học