Quá trình hyđrát hóa của các khoáng xi măng poóc lăng khi có mặt phụ gia khoáng hoạt tính

  • Vũ Đình Đấu

Tóm tắt

Trong quá trình rắn chắc xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB), phụ gia khoáng hoạt tính (PGKHT) có tác dụng chính là liên kết với Ca(OH)2 tạo thành các sản phẩm hyđrát. Sự có mặt của PGKHT có ảnh hưởng đến quá trình hyđrát hóa của các khoáng xi măng poóc lăng (PC). Bài viết giới thiệu ảnh hưởng của PGKHT đến sự hyđrát hóa của các khoáng chính trong clanhke PC. Điều này cũng lý giải về vai trò của PGKHT có tác dụng cải thiện quá trình ninh kết và tăng đặc tính cơ học của vữa và bê tông sử dụng PCB.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học