Tính toán cơ bản và quy trình thiết kế máy nghiền bi rung cộng hưởng trong tổ hợp nghiền vật liệu xây dựng mịn và siêu mịn

  • Trần Văn Tuấn

Tóm tắt

Bài báo trình bày cơ sở lý luận tính toán và thiết kế các thông số chính của máy nghiền bi rung trong tổ hợp nghiền - phân ly làm việc với chế độ cộng hưởng. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở khoa học để khai thác có hiệu quả công nghệ rung cộng hừởng vào thực tiễn sản xuất vật liệu xây dựng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)