Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến các tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng PC40

  • Van Viet Thien An
  • Cao Chi Hao

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của chủng loại và hàm lượng thạch cao phốt pho của nhà máy DAP Đình Vũ đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng PC40. Các kết quả nghiên cứu được so sánh tương ứng với xi măng sử dụng thạch cao tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng nước tiêu chuẩn giảm, thời gian đông kết và cường độ nén ở tuổi 3 ngày tăng lên khi tăng lượng dùng thạch cao trong mẫu xi măng. Lượng tạp chất P2O5, F- hòa tan trong thạch cao phốt pho làm giảm lượng nước tiêu chuẩn, giảm cường độ nén ở tuổi sớm và kéo dài thời gian đông kết của xi măng. Có thể thay thế hoàn toàn thạch cao tự nhiên bằng thạch cao phốt pho đã được xử lý để sản xuất xi măng Poóc lăng PC40.

Nhận ngày 9/01/2018; sửa xong 6/02/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học