Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam

  • Pham Hien Hau
  • Vu Dan Chinh

Tóm tắt

Vấn đề tính toán phân tích mỏi cho kết cấu mô đun thượng tầng của công trình nổi nói chung và bể chứa nổi nói riêng có một số điểm khác biệt cơ bản so với phân tích mỏi cho kết cấu công trình biển cố định bằng thép đã quen thuộc trong các tiêu chuẩn hiện hành. Các khác biệt này được thể hiện từ nguyên nhân gây mỏi cho đến quy trình phân tích. Bài báo đặt mục tiêu nghiên cứu, làm rõ các vấn đề liên quan và xây dựng quy trình đánh giá tổn thất mỏi cho kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác theo tiêu chuẩn ABS, áp dụng tính toán mỏi cho mô đun thượng tầng bể chứa nổi VSP-01 khai thác tại mỏ Bạch Hổ, sử dụng phần mềm SACS và ANSYS. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng cho các thiết kế thực tế sẽ thực hiện tại Việt Nam.

Nhận ngày 14/12/2017; sửa xong 31/01/2018; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học