Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm

  • Nguyen Trong Phu
  • Vu Tien Chuong
  • Dang Viet Hung
  • Nguyen Ba Duan

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả ứng dụng phương pháp điểm ảnh xác định chuyển vị của các dầm bê tông cốt thép và dầm thép trong phòng thí nghiệm. Trong các thí nghiệm xác định ứng xử của cấu kiện chịu lực trong phòng thí nghiệm từ trước đến nay sử dụng phổ biến các thiết bị đo truyền thống như LVDT và Strain Gauge. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị này đòi hỏi chi phí cao, khả năng sử dụng lại không cao, khó khăn khi các cấu kiện có hình dạng hình học phức tạp. Nhận thấy khả năng ứng dụng cao của phương pháp tương quan ảnh số trong các phép đo trong cơ học, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một phần mềm dựa trên nguyên lý tương quan ảnh số để đo các chuyển vị của cấu kiện chịu lực trong phòng thí nghiệm. Các kết quả đo bằng phương pháp điểm ảnh được so sánh với các kết quả có được từ thiết bị LVDT.

Nhận ngày 5/12/2017; sửa xong 21/12/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học