Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông

  • Dinh Thi Nhu Thao
  • Luu Thanh Binh
  • Tran Duy Phuong
  • Nguyen Van Hiep
  • Truong Hoai Chinh
  • Ngo Huu Cuong

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một chương trình máy tính được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C++ để phân tích cột ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng tĩnh có kể đến tác động bậc hai và ứng xử phi đàn hồi. Ma trận độ cứng tiếp tuyến phi tuyến của phần tử cột được thiết lập bằng nguyên lý Rayleigh-Ritz với giả thiết có sự tương tác hoàn toàn giữa lõi bê tông và vỏ thép. Thuật toán chiều dài cung được áp dụng để giải hệ phương trình cân bằng phi tuyến. Kết quả phân tích của chương trình được so sánh với các nghiên cứu trước qua các ví dụ số để chứng tỏ độ tin cậy của chương trình đã được phát triển.

Nhận ngày 02/6/2017; sửa xong 31/7/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học