Kết quả nghiên cứu bước đầu về một số đặc tính cơ lý của hỗn hợp đá dăm trộn nhựa chặt nóng (DBM) và ứng dụng trong kết cấu áo đường mềm tại Việt Nam

  • Hồ Anh Cương
  • Nguyễn Lương Ninh
  • Lê Khắc Quý

Tóm tắt

Đá dăm trộn nhựa chặt nóng (DBM) được dùng phổ biến ở các vùng nhiệt đới nhằm nâng cao tuổi thọ kết cấu áo đường mềm và thường được bố trí làm lớp móng hoặc lớp mặt dưới. Bài báo này trình bày 2 nội dung chính: (1) đánh giá tổng quan việc ứng dụng vật liệu DBM trong kết cấu áo đường theo một số tiêu chuẩn của Ấn Độ, Anh, Trung Quốc và Việt Nam và (2) kết quả một số đặc tính cơ lý của 03 loại DBM 25, DBM 31.5 và DBM 37.5 ở điều kiện trong phòng thí nghiệm Việt Nam. Các kết quả mô đun đàn hồi tĩnh ở 2 mức nhiệt độ 10oC, 30oC và cường độ chịu kéo uốn tại 10oC cho thấy DBM đáp ứng được quy định của Việt Nam và việc sử dụng DBM làm lớp móng, lớp mặt dưới trong kết cấu áo đường mềm ở nước ta là khả thi.

Từ khóa: Bê tông nhựa; đá dăm trộn nhựa chặt nóng; kết cấu áo đường mềm.

Nhận ngày 17/8/2017; sửa xong 7/9/2017; chấp nhận đăng 26/9/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học