Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án

  • Trần Đức Học

Tóm tắt

Nhân lực là một loại nguồn lực quan trọng trong quản lý dự án. Điều phối nhân lực hợp lý sẽ tạo nên thành công của dự án. Các công cụ dùng cho việc điều phối nguồn nhân lực thường dùng như phương pháp đường Găng, mô hình toán tuyến tính. Tuy nhiên, các phương pháp này thường không linh hoạt và còn nhiều hạn chế trong quản lý tiến độ. Vì vậy, bài báo này đề xuất thuật toán lai ghép tiến hóa (LGTH) dựa trên thuật toán bầy ong nhân tạo (BONT) và tiến hóa vi phân (THVP) để điều hòa nhân lực thông qua tối ưu các hệ số điều hòa sử dụng nhân công không đều (K1) và hệ số phân bố lao động không đều (K2). Một ví dụ về nhà xưởng lắp ghép được dùng để kiểm chứng tính hiệu quả của thuật toán đề xuất.

Từ khóa: Điều hòa nhân lực; quản lý dự án; tiến độ; bầy ong nhân tạo; tiến hóa vi phân.

Nhận ngày 20/3/2017, chỉnh sửa ngày 27/4/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học