Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu

  • Phan Huy Đông

Tóm tắt

Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPTu) đã và đang được sử dụng một cách có hiệu quả cho công tác khảo sát địa chất nói chung cũng như khảo sát phục vụ công tác thiết kế và thi công xử lý nền đất yếu nói riêng ở nhiều nơi trên thế giới. Trong hàng thập kỷ qua, rất nhiều các cải tiến đã được thực hiện nhằm nâng cao độ chính xác cũng như năng lực của máy xuyên. Bài báo này trình bày một số cải tiến của máy xuyên CPTu hiện nay và một số ứng dụng của thí nghiệm CPTu cho phân tích thiết kế xử lý nền đất yếu như: sức kháng cắt không thoát nước (Su), hệ số thấm theo phương ngang (kh) và độ cố kết của lớp đất (U%).

Từ khóa: Máy xuyên tĩnh;nền đất yếu; sức kháng cắt không thoát nước; hệ số thấm ngang; áp lực nước lỗ rỗng.

Nhận ngày 6/02/2017, chỉnh sửa ngày 10/3/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học