Xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự ngừng việc của công nhân trên công trường xây dựng tại Vĩnh Long

  • Phạm Văn Hưng
  • Hà Duy Khánh

Tóm tắt

Nhiều dự án xây dựng có số giờ công thực tế thường lớn hơn rất nhiều so với số giờ công dự kiến. Điều này được thể hiện chủ yếu qua việc công nhân không có việc để làm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố gây ra tình trạng công nhân ngừng việc trên công trường. Số liệu phân tích được thu thập bằng bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy có 4 nhân tố chính được trích ra từ 22 yếu tố được lựa chọn với phương sai giải thích 62.0%; đó là: chủ đầu tư và tư vấn thiếu năng lực, (2) nhà thầu có chuyên môn và tổ chức thi công thấp, (3) quản lý tài nguyên kém và (4) chính sách và tiến độ chưa phù hợp. Một số giải pháp cũng được đề xuất trong nghiên cứu này nhằm hạn chế tình trạng công nhân ngừng việc.

Từ khóa: Ngừng việc; dự án xây dựng; quản lý dự án; Vĩnh Long

Nhận ngày 16/9/2016, chỉnh sửa ngày 15/12/2016, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học