Phân tích động lực phi tuyến của vỏ trụ bằng vật liệu có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động sử dụng lý thuyết piston

  • Phạm Thị Toan

Tóm tắt

Trong bài báo này đã phân tích các đặc trưng động lực của vỏ trụ mỏng FGM dưới tác dụng của lực khí động. Trên cơ sở lý thuyết vỏ cổ điển và mô hình khí động lực theo lý thuyết Piston đã thiết lập các phương trình cơ bản của vỏ trụ FGM trong dòng khí chuyển động vượt âm. Phương pháp Galerkin, giả thiết Volmir và phương pháp Runge-Kutta bậc 4 đã được sử dụng cho phân tích động lực của vỏ. Đối tượng nghiên cứu là tìm số Mach tới hạn của dòng khí làm cho vỏ mất ổn định khi thay đổi các tham số hình học của vỏ và chỉ số phân bố vật liệu thành phần. Kết quả số chỉ ra ảnh hưởng của các tham số hình học, các tính chất vật liệu và điều kiện đầu đến các đặc trưng động lực phi tuyến của vỏ trụ FGM.

Từ khóa: Vỏ trụ; vật liệu FGM; hiện tượng tự dao động.

Nhận ngày 15/12/2016, sửa xong 27/01/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học