Về một số thuật toán phần tử hữu hạn mờ trong phân tích kết cấu

  • Nguyễn Hùng Tuấn
  • Lê Xuân Huỳnh

Tóm tắt

Bài báo trình bày hai nội dung là tổng quan ngắn các phương pháp phân tích mờ kết cấu trên cơ sở sử dụng thuật toán phần tử hữu hạn tất định và đề xuất một thuật toán cải tiến áp dụng với đầu vào dạng số mờ tam giác cân. Ví dụ số minh họa trên kết cấu dàn nhằm so sánh thuật toán đề xuất với thuật thuật toán thông dụng-tối ưu mức α.  

Từ khóa: Phần tử hữu hạn mờ; phương pháp mặt đáp ứng; mô hình thay thế; thuật toán tối ưu hóa mức α; thuật giải di truyền.

Nhận ngày 4/12/2016, sửa xong 16/02/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học