Ứng dụng phương pháp morris để phân tích độ nhạy của các yếu tố ảnh hưởng tới lưu lượng lũ tính toán từ lưu vực nhỏ

  • Vũ Ngọc Trụ
  • Nguyễn Thị Lâm Tuyết

Tóm tắt

Trong công thức dự báo lưu lượng lũ từ lưu vực nhỏ hiện nay, mô hình đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam là mô hình thủy văn thông số cố định. Các tham số đầu vào được xác định theo một giá trị trung bình đại diện cho lưu vực nhưng mức độ quan trọng và sự ảnh hưởng của mỗi tham số đó trong công thức chưa được phân định. Bằng phương pháp đánh giá độ nhạy theo Morris, một khảo sát về độ nhạy của tám tham số đầu vào đã được thực hiện. Thông qua việc quy đổi từ không gian thực về không gian chuẩn, độ nhạy của các tham số khảo sát đã được phân biệt dựa trên các phân tích định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà thiết kế và các cơ quan quản lý vĩ mô có những điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao tính bền vững của các công trình thoát nước trong suốt thời gian khai thác.

Từ khóa: Lưu lượng lũ; lưu vực nhỏ; dòng chảy; phương pháp Morris; độ nhạy.

Nhận ngày 13/12/ 2016, sửa xong 15/02/ 2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học