Xác định các thông số cơ bản của rôto trong máy quấn kiện rác kiểu ngang

  • Nguyễn Ngọc Hùng
  • Lưu Đức Thạch

Tóm tắt

Các loại máy quấn sử dụng màng LLDPE được ứng dụng nhiều trong công nghiệp, loại máy này còn được sử dụng để quấn kiện rác trong công ngệ xử lý các bãi rác tạm theo phương án tái chôn lấp. Hiện nay máy quấn kiện rác với thiết kế mới theo phương án quấn ngang được phát triển cho kích thước kiện lớn, Trong bài báo này, nghiên cứu tập trung vào một số thông số chính của loại máy mới này như tốc độ quay của rôto, lực căng ban đầu của màng, lực căng của màng trong quá trình quấn,…

Từ khóa: Bãi rác tạm; công nghệ xử lý rác; máy quấn kiện; màng LLDPE

Nhận ngày 13/02/2017, sửa xong 13/3/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)