Móng bè - cọc (CPRF) - giải pháp hiệu quả cho thiết kế nhà cao tầng & siêu cao tầng tại việt nam

  • Nguyễn Thanh Sơn

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, móng bè - cọc đã đang ngày càng được công nhận như là một giải pháp móng đem lại hiệu quả kinh tế cao trong xây dựng các công trình cao tầng trên thế giới. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày cơ sở lý thuyết và đánh giá giải pháp móng bè - cọc (CPRF) trong thiết kế nhà cao tầng. Tương tác giữa cọc - bè - đất nền ảnh hưởng lớn đến ứng xử của bè - cọc sẽ được xem xét dựa trên phân tích bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Kết quả thu được: 1) đánh giá được hiệu quả của móng bè - cọc thông qua hệ số αCPRF (tỷ số giữa tổng tải trọng tác dụng lên các cọc/tổng tải trọng của công trình); 2) chiều dài cọc, cách bố trí cọc ảnh hưởng đáng kể đến độ lún và hệ số aCPRF; 3) việc tổ hợp cọc với kích thước khác nhau có thể nâng cao khả năng chịu tải của móng.

Từ khóa: Móng hỗn hợp; móng bè - cọc; độ lún bè - cọc.

Nhận ngày 25/6/2013, chỉnh sửa ngày 15/7/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học