Đề xuất áp dụng một số giải pháp tiêu năng cho công trình cống dưới đường có độ dốc lớn ở việt nam

  • Phạm Thành Nam

Tóm tắt

Căn cứ vào các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường đã có đối với cống hộp không áp, bài báo đã nghiên cứu đề xuất sử dụng một nhóm các giải pháp tiêu năng khả thi và phù hợp, do đơn giản về kết cấu, ở ngay trong phạm vi thân cống hộp có độ dốc lớn, cho công trình cống đường giao thông miền núi ở Việt Nam, bao gồm: (1) Giải pháp sử dụng phần thân cống có 2 hoặc 3 đoạn có độ dốc khác nhau; (2) Giải pháp sử dụng hỗ trợ thêm đập nhỏ trong phần thân cống có 2 hoặc 3 đoạn có độ dốc khác nhau; (3) Giải pháp sử dụng hỗ trợ thêm bậc thụt cùng với đập nhỏ trong phần thân cống có 2 hoặc 3 đoạn có độ dốc khác nhau.

Từ khóa: Giải pháp tiêu năng; cống, kênh dẫn; vận tốc xả ra; nước nhảy; tiêu năng tích hợp, bậc nước.

Nhận ngày 15/8/2013, chỉnh sửa ngày 30/8/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học