Phân tích ngược lựa chọn tỷ số Ch/Cv phù hợp cho bài toán gia cố nền khu vực nam bộ

  • Dương Diệp Thúy

Tóm tắt

Bài báo trình bày bài toán phân tích ngược lựa chọn hệ số cố kết theo phương ngang (Ch) dựa trên số liệu quan trắc lún của 02 khu vực Nam Bộ (Vũng Tàu và Cà Mau). Kết quả cho thấy với đất bùn sét chứa hữu cơ thuộc khu vực Nam Bộ giá trị hệ số cố kết theo phương ngang (Ch) bằng khoảng từ 2 đến 2.5 lần giá trị hệ số cố kết theo phương đứng (Cv). Từ giá trị Ch tìm được dự báo chính xác hơn độ lún dư của nền đất trong quá trình sử dụng và có thể là giá trị tham khảo cho công tác thiết kế xử lý nền các công trình lân cận trong tương lai.

Từ khóa: Hệ số cố kết theo phương ngang; hệ số cố kết theo phương đứng; phân tích ngược; gia cố nền; đất sét khu vực Nam Bộ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học