Xác định trọng số khi bình sai hỗn hợp lưới đo góc - cạnh

  • Vũ Văn Thăng
  • Vũ Thái Hà
  • Đào Duy Toàn

Tóm tắt

Trọng số của các trị đo góc cạnh xác định theo phương pháp truyền thống áp dụng với các dạng lưới có chiều dài cạnh tương đối đều nhau và sai số đo góc cạnh theo qui chuẩn chưa thấy rõ những bất cập. Ngày nay, khi bình sai hỗn hợp lưới đo góc cạnh có chiều dài cạnh rất khác nhau và được đo với độ chính xác cao, đã cho thấy cách lấy trọng số truyền thống chưa phù hợp. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lấy trọng số theo ảnh hưởng tới độ chính xác điểm của trị đo khi bình sai hỗn hợp lưới đo góc cạnh.

Từ khóa: Trọng số; bình sai hỗn hợp lưới góc - cạnh.

Nhận ngày 01/9/2013, chỉnh sửa ngày 15/9/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học