Nghiên cứu thực nghiệm về gia cường chống động đất cho cột BTCT bằng tấm sợi liên tục FRP

  • Nguyễn Hùng Phong
  • Phạm Quang Đạo

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng vật liệu sợi liên tục cường độ cao như sợi các-bon, sợi aramid, sợi thủy tinh... để gia cường tăng khả năng kháng chấn cho cột bê tông cốt thép. Đặc điểm của các tấm sợi liên tục này là có cường độ chịu kéo rất cao, trọng lượng nhẹ và không bị ăn mòn. Các tấm này rất mềm dẻo nên có thể phù hợp để gia cố nhiều loại hình dáng kết cấu khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc công trình. Trong nghiên cứu này, mẫu thí nghiệm là các cột bê tông cốt thép (BTCT) được gia cường bằng cách dán các tấm sợi lên bề mặt bê tông với các loại sợi khác nhau và chiều dày khác nhau. Sau đó, các mẫu này được thí nghiệm dưới tác dụng của tải trọng lặp đổi chiều để xác định độ dẻo của cột. Kết quả thí nghiệm cho thấy tấm sợi gia cường làm tăng đáng kể độ dẻo của cột bê tông cốt thép. Độ dẻo của cột được gia cường phụ thuộc vào hàm lượng tấm sợi, khả năng biến dạng của tấm và phụ thuộc vào sự mất liên kết giữa tấm sợi và bề mặt bê tông trong quá trình gia tải.

Từ khóa: Cột bê tông cốt thép; tấm sợi FRP; thiết kế kháng chấn; độ dẻo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học