Mất ổn định từ biến dạng uốn phẳng của vòm

  • Tô Văn Tấn
  • Lê Hải Đăng
  • Phạm Đức Trung

Tóm tắt

Khi các vòm thành mỏng làm từ vật liệu đàn nhớt chịu lực trong mặt phẳng của chúng thì tìm thời gian vòm bị mất ổn định dạng uốn phẳng là điều cần thiết. Trong bài báo này sử dụng lý thuyết về các điểm phân nhánh giả, tiêu chuẩn ổn định từ biến PB2 [8] và phương pháp “tương tự đàn hồi” để giải bài toán về ổn định dạng uốn phẳng của vòm từ vật liệu đàn nhớt. Đã tìm được thời gian tới hạn và giới hạn ổn định lâu dài của vòm.

Từ khóa: Vật liệu đàn nhớt; điểm phân nhánh giả; ổn định từ biến.

Nhận ngày 16/6/2013, chỉnh sửa ngày 01/8/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học