Sự phụ thuộc công suất dẫn động của mô tơ quay vào tốc độ hạ cọc ống thép trên nền san hô

  • Trần Hữu Lý
  • Phan Thanh Cầu
  • Nguyễn Văn Hiển

Tóm tắt

Dựa trên một số giả thiết về nền san hô và kết quả đo được khi thực nghiệm quay hạ cọc trên đảo, bài báo trình bày phương pháp tính toán xác định ảnh hưởng của tốc độ dẫn tiến đến mô men cản quay trong quá trình quay hạ cọc ống thép trên nền san hô với nhiều lớp địa chất. Từ đó khảo sát sự thay đổi công suất của mô tơ quay cọc theo vận tốc dẫn tiến cọc. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tính toán, thiết kế lựa chọn mô tơ quay cọc cho máy khoan hạ cọc ở điều kiện biển đảo Việt Nam.

Từ khóa: Quay hạ cọc; nền san hô; mô tơ thủy lực; công suất dẫn động.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 12/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học