Điều khiển bám quỹ đạo của máy rải loại ba bánh bằng thuật toán bám theo

  • Vũ Anh Tuấn
  • Nguyễn Ngọc Linh
  • Đoàn Yên Thế
  • Đặng Ngọc Duyên

Tóm tắt

Trong bài báo này, áp dụng thuật toán bám theo để mô tả chuyển động thẳng của máy rải bê tông tự hành loại ba bánh sử dụng cảm biến lái kiểu quét dây. Cự ly đặt trước được đề xuất dựa trên yêu cầu kỹ thuật tạo hình về độ trơn hình dạng của sản phẩm. Thuật toán được đề xuất được so sánh với thuật toán bám theo với cự ly đặt trước phụ thuộc vào bán kính quay vòng tối thiểu để kiểm nghiệm độ chính xác.

Từ khóa: Máy rải bê tông; điều khiển kiểu bám theo; cảm biến lái.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 12/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học