Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hộp số cơ khí trên cơ sở mạng nơron RBF

  • Nguyễn Minh Tiến
  • Nguyễn Việt Hùng
  • Vũ Đức Mạnh

Tóm tắt

Bài báo trình bày các ưu việt của hệ thống chẩn đoán sử dụng cấu trúc mạng nơron với khả năng “học” để nhận dạng các lỗi. Hệ thống chẩn đoán kết hợp với mạng nơron sẽ làm tăng tính khách quan của kết luận chẩn đoán và phát hiện lỗi chính xác hơn. Mô hình chẩn đoán phát hiện lỗi trong hệ thống truyền lực cơ khí được trình bày làm minh họa cho phương pháp xây dựng hệ thống chẩn đoán mạng nơron. Phần cuối của bài báo đề cập đến khả năng ứng dụng của mạng nơron trong hệ thống chẩn đoán lỗi hộp số cơ khí, trên cơ sở đó có thể áp dụng để chẩn đoán các hệ thống tương tự trên các phương tiện cơ giới.

Từ khóa: Chẩn đoán kỹ thuật; hộp số cơ khí; mạng nơron RBF; huấn luyện mạng; tình trạng kỹ thuật.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 13/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học