Nghiên cứu phương pháp mô phỏng mấp mô mặt đường trên miền thời gian

  • Vũ Tuấn Đạt

Tóm tắt

Mấp mô mặt đường (RSR) theo phương thẳng đứng, được xem là quá trình ngẫu nhiên ổn định, là số liệu quan trọng trong mô phỏng động lực học và dao động của ô tô. Trong bài báo này, một số phương pháp mô phỏng RSR trên miền thời gian đã được đề cập và phân tích. Xem xét đến ảnh hưởng của vận tốc chuyển động của ô tô, phương pháp biến đổi ngược Fourier (IFT) trên cơ sở mật độ phổ công suất (PSD) của mặt đường đã được lựa chọn để mô phỏng RSR. Kết quả mô phỏng cho thấy: PSD của mặt đường có được từ mô phỏng phù hợp với PSD của cấp mặt đường đã cho.

Từ khoá: Mấp mô mặt đường; quá trình ngẫu nhiên ổn định; mật độ phổ công suất; biến đổi ngược Fourier; trên miền thời gian

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 13/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học