Khảo sát đặc tính động lực học trong bộ truyền bánh răng Cycloid dựa trên phần mềm ADAMS/View

  • Nguyễn Thái Dương
  • Đào Thanh Hùng

Tóm tắt

Bài báo dựa trên bộ truyền bánh răng Cycloid thông thường đề xuất bộ truyền bánh răng Cycloid bao kép mới, mô tả phương pháp bao kép và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của các bộ truyền. Sau đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho bộ truyền. Thông qua mô phỏng động lực học hệ thống trong môi trường ADAMS/View ở trạng thái không tải và đầy tải, kết quả nghiệm chứng được độ tin cậy của mô hình, đồng thời cho ra được các kết quả cho mục đích nghiên cứu rung động. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong việc thiết kế các bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.

Từ khóa: Truyền động bánh răng; bánh răng Cycloid; rung động; mô phỏng động lực học hệ thống; ADAMS/View.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 19/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học