Ảnh hưởng của hệ số bám đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

  • Nguyễn Thanh Tùng
  • Võ Văn Hường

Tóm tắt

Đoàn xe sơ mi rơ moóc thường bị mất ổn định và gây tai nạn giao thông khi phanh. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc trên đường thẳng ở vận tốc 60km/h. Các tác giả sử dụng phương pháp tách cấu trúc và phương trình Newton-Euler để thiết lập hệ phương trình động lực học phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc; sử dụng phần mềm Matlab-Simulink để khảo sát hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc trên đường thẳng ứng với các loại đường có hệ số bám khác nhau φxmax=[0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0]. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc với mô men phanh MB=80%MBmax ở vận tốc V0=60km/h trên đường khô tốt có hệ số bám φxmax=[ 0,7; 0,8; 0,9; 1,0] thì đoàn xe sơ mi rơ moóc đạt hiệu quả phanh cao và ổn định; đường có hệ số bám

φxmax=0,6 thì hiệu

quả phanh giảm 25%; đường có hệ số bám φxmax=0,5 thì hiệu quả phanh giảm khoảng 37%.

Từ khoá: Xe đầu kéo; sơ mi rơ moóc; phanh; hiệu quả phanh; hệ số bám.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 14/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học